Blog Prawo karne

Przedawnienie długu w biznesie

9 maja 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

Przedawnienie jest instytucją z zakresu prawa cywilnego, która w najprostszym rozumieniu oznacza przeterminowanie się zobowiązania i uniemożliwia wierzycielowi skuteczne dochodzenie roszczenia jeżeli upłynie przewidziany dla jego charakteru okres czasu.

W zależności od rodzaju długu, różnią się okresy jego przedawnienia. Z reguły jest to okres 10 lat. Jednak ze względu na różne rodzaje zobowiązań oraz przepisy szczególne, może zostać skrócony do lat trzech, a nawet roku. Art. 118 Kodeksu cywilnego przewiduje trzyletni termin przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom i mających związek z prowadzoną przez nich działalnością. Termin ten jest określony ustawowo, co oznacza, że nie może być zmieniony chociażby umową spisaną między przedsiębiorcami.
Trzyletni termin dotyczy również roszczeń z tytułu płatności okresowej. Jest też właściwy dla weksli, przy czym obowiązuje wyłącznie wystawcę weksla własnego, gdyż dla indosenta ustawodawca przewidział roczny termin przedawnienia. Po trzech latach przedawniają się roszczenia pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy, odstępstwem od tej zasady jest termin dochodzenia niektórych z nich przez pracodawcę.
Okres dwuletni dotyczy roszczeń przedsiębiorcy powstałych w wyniku sprzedaży, a więc z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę, czy odsetek za nieterminowe jej rozliczenie. Termin ten dotyczy również zobowiązań wynikających z umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, licząc od dnia, w którym dzieło zostało lub miało być oddane.
Roczny termin przedawnienia ustawodawca wyznaczył osobom, chcącym dochodzić swoich roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia, zawarcia umowy przedwstępnej oraz z umowy najmu.
W celu precyzyjnego ustalenia terminu kluczowe jest określenie dnia rozpoczęcia biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 120 §1 k.c. w przypadku roszczeń z określonym terminem płatności rozpoczyna się on od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne, a więc z chwilą nadejścia określonej daty. W sytuacji, gdy płatność jest uzależniona od podjęcia konkretnej czynności przez wierzyciela, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym to roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony wykonał czynność w możliwym najwcześniej terminie.
Bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu i od tego momentu okres ten liczony jest od nowa. Stanie się tak wskutek wniesienia sprawy do sądu, wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mediacji, a także jeżeli dłużnik bezpośrednio lub pośrednio uzna swoje zobowiązania finansowe wobec wierzyciela (np. w formie umowy lub prośby o przedłużenie terminu spłaty).
Przedawnienie długu nie oznacza, że wygasa on z mocy prawa i przestaje nas obowiązywać. Dłużnik musi zgłosić do sądu tzw. zarzut przedawnienia w momencie, gdy wierzyciel wytoczył powództwo. Trzeba być jednak pewnym możliwości złożenia takiego zarzutu, dlatego warto uprzednio skonsultować sprawę ze specjalistą.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

 

Tagi:

działalność gospodarcza finanse prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom