Blog doradztwo biznesowe

*Jak miękkie kompetencje mogą poprawić efektywność działania i Twoją pozycję na rynku pracy i w biznesie

16 sierpnia 2017 / Kategoria: Biznes
Project Manager
Małgorzata Gajewska

Badania przeprowadzone przez Daniela Golemana autora książki „Inteligencja emocjonalna”, wskazują, na to, że pracownik o wysokich umiejętnościach miękkich jest o 320% wydajniejszy i efektywniejszy od swojego kolegi o przeciętnym poziomie kompetencji. Dodatkowo, przychód generowany dla pracodawcy przez inteligentnego emocjonalnie pracownika jest dwukrotnie większy niż osoby na równoległym stanowisku o średnim poziomie kompetencji miękkich. Takich liczb nie można przeoczyć!

Obserwacja zjawisk na rynku pracy w Polsce pokazuje, że wielu pracowników wykazuje niedopasowanie do stanowisk, które piastują – aż 42% pracowników uważa, że wykonuje pracę niedostosowaną do swoich umiejętności i kwalifikacji (badania Work Monitor), 17% pracodawców wskazuje na brak kompetencji miękkich u potencjalnych pracowników jako przyczynę trudności z obsadzeniem etatów. Problemy leżące zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika w procesie rekrutacji powodują, że pracownik jest niezadowolony z wykonywanych obowiązków, nie są one dostosowane do jego ambicji lub predyspozycji, co może skutkować przepracowaniem i wypaleniem zawodowym lub traceniem czasu na niepotrzebne czynności, rozpraszające, podejmowane ze znudzenia (media społecznościowe, chaty, nadmiarowe przerwy w pracy). Z badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak wynika, że znudzenie i niezadowolenie z wykonywanych obowiązków skutkuje tym, że 69% osób korzysta w miejscu pracy z internetu do celów prywatnych (co czwartemu zatrudnionemu zajmuje to ponad 6 godzin tygodniowo) - co znacznie obniża efektywność pracy, podnosi jej koszty!

Okazuje się, że bez względu na zawód, do jakiego poszukiwani są obecnie pracownicy, pracodawcy wskazują, że najważniejszymi kompetencjami poszukiwanymi u pracowników są kompetencje miękkie: umiejętności samoorganizacyjne (m.in. umiejętność zarządzania czasem, samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy) oraz umiejętności interpersonalne (umiejętność kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpraca w grupie, a także umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich). Nie jesteśmy niestety uczeni tych kompetencji w szkołach, skutkiem czego, mimo wielu ukończonych kierunków studiów, prawdziwa nauka zaczyna się dla nas dopiero w miejscach pracy, w zetknięciu z drugim człowiekiem i stresem, jaki związany jest z obowiązkami służbowymi.

Niedopasowanie do miejsc pracy oraz brak kompetencji miękkich (mimo np. wysokich kompetencji technicznych) skutkują niską produktywnością polskiego pracownika, ale również przedsiębiorcy - według badań OECD polski pracownik w ciągu 1h pracy wypracowuje jedynie 46% tego, co Amerykanin w tożsamym czasie. Jakie są tego efekty? Niestety, wciąż niskie płace w gospodarce polskiej odzwierciedlające niską produktywność pracowników oraz rozwój postawy pasywnej w miejscu pracy - polski pracownik nie potrafi myśleć przez pryzmat rezultatów swojej pracy i tego, co wnosi do firmy. Dużo łatwiej przychodzi mu oczekiwanie, że pracodawca coś mu da, zrozumie i awansuje. Bywa bierny, niedecyzyjny i negatywnie nastawiony do miejsca pracy i współpracowników. Kolejnym negatywnym skutkiem jest nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi, co bezpośrednio wiąże się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego i brakiem możliwości osiągnięcia work – life balance oraz wysoka skala attrition (odpływu pracowników) - według badan i raportu: Antal Attrition (październik 2015 r. - Rynek pracy w Polsce) jest to problem 73% badanych firm, gdzie największy attrition dotyczy pierwszych trzech lat pracy w firmie.

Dla przedsiębiorstwa oznacza to oczywiste straty finansowe. Dla pracownika, może oznaczać zwiększoną podatność na choroby o podłożu emocjonalnym (depresje, zaburzenia odżywiania, choroba wieńcowa, nerwice i permanentny stres wynikających bezpośrednio z niskiego poziomu Inteligencji emocjonalnej (tzw. analfabetyzm emocjonalny). W praktyce przejawia się to niskim poczuciem własnej wartości, dramatyzowaniem i czarnowidztwem, wewnętrznymi nakazami skłaniającymi do działania i dążenia do perfekcji, negowaniem własnych emocji, przejmowaniem się tym, co pomyślą inni, obawą przed porażką, złym znoszeniem frustracji, obwinianiem innych za niepowodzenia i porażki, unikaniem trudnych sytuacji, usprawiedliwianiem porażek i niepowodzeń przeżyciami z przeszłości. Biorąc pod uwagę dane zamieszczone powyżej, można wnioskować, że kompetencje miękkie w niedalekiej przyszłości będą tymi, które stanowić będą o przewadze w zdobyciu pracy lub intratnych kontraktów. W toku analizy przeprowadzonej wraz z Kamilą Pępiak-Kowalską (Ministry of Skills: http://www.ministryofskills.com/), doszłyśmy do wniosku, że tak pożądana przez gospodarkę produktywność, jest kompetencją składającą się z kompetencji miękkich:

1. Przywództwa - umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka.

2. Komunikacji - umiejętności z zakresu wypowiedzi i złożoności wypowiedzi, aktywnego słuchania, kultury komunikowania się z uwzględnieniem stylów myślenia rozmówcy, odbieranie i tworzenie wypowiedzi.

3. Wykorzystywania wiedzy - umiejętności z obszaru wykorzystania wiedzy, różnych informacji i źródeł do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań, krytyczna analiza i synteza danych.

4. Organizacji pracy - umiejętności z obszaru planowania i pracy zespołowej.

5. Rozwiązywania złożonych problemów - umiejętności z obszaru samodzielności w działaniu, innowacyjnego podejścia i stosowania wiedzy w praktyce.

6. Inteligencji emocjonalnej (IE) - umiejętności z obszaru samokontroli, zapału, wytrwałości i zdolności motywacji, zwłaszcza w kontekście kontrolowania emocji, dostrzegania długoterminowej gratyfikacji, regeneracji po trudnym okresie, podejmowania odpowiedzialności za swoje działania, doskonalenia mocnych stron, wyciągania wniosków z porażek, koncentracji na zadaniu, przyjmowania inicjatywy, zaangażowaniu i wytrwałości, panowania nad swoimi emocjami w kontakcie z innymi, łagodzenia konfliktów, współpracy, słuchania bez uprzedzeń, inspirowania innych do działania i tworzenia więzi.

Każda z tych kompetencji będzie przedmiotem kolejnych artykułów.

Tagi:

biznes doradztwo biznesowe ludzie zarządzanie

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom