Blog doradztwo biznesowe

Ulga na złe długi - czyli jak odzyskać VAT?

2 sierpnia 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

 Korzyści podatkowe

Ulga na złe długi pozwala przedsiębiorcom odzyskać zapłacony podatek VAT jeżeli nierzetelny kontrahent uchyla się od zapłaty faktury przez co najmniej 150 dni. Po takim też okresie czasu dłużnik traci prawo do odliczenia podatku VAT. Co istotne utrata prawa do odliczenia podatku VAT przez dłużnika jest niezależna od uruchomienia przez wierzyciela procedury odzyskania podatku. Z założenia tego rodzaju rozwiązania mają na celu optymalizację obciążeń podatkowych dla wierzycieli, oraz motywowanie dłużników do spłaty zaległości. Ulga na złe długi stanowi więc dobre rozwiązanie dla tych podatników VAT, którym nie udało się uzyskać terminowo spłaty zaległości od kontrahentów.

Warunki skorzystania z ulgi:

Zgodnie z art. 89a ustawy o podatku VAT ust. 1 i 2 warunkiem skorzystania z ulgi jest:

1)  uprawdopodobnienie nieściągalności podatku VAT, czyli sytuacja gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2)  dokonanie przez wierzyciela korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w deklaracji VAT

3)  ustalenie, że dostawa towaru lub świadczenie usług było dokonane na rzecz czynnego zarejestrowanego podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

4) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

- wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

- dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

5)  od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Wszystkie wyżej wskazane warunki muszą być spełnione.

Obecnie obowiązujące rozwiązania nie wymagają także informowania przez wierzyciela dłużnika o fakcie skorzystania z ulgi. Jest to znaczne uproszczenie, jak również oszczędność czasu.

O skorzystaniu z ulgi wierzyciel musi powiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego przesyłając wraz z deklaracją VAT zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na formularzu VAT-ZD. Takie działania pozwolą również na weryfikację przez organ podatkowy realizacji przez dłużnika obowiązku korekty podatku naliczonego.

Gdy działanie odniesie skutek…

W przypadku uregulowania należności przez dłużnika po dokonaniu korekty przez wierzyciela, lub w przypadku zbycia niespłaconej wierzytelności niezbędne będzie ponownie zwiększenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT należnego. w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (zatem proporcjonalnie).

Ulga na złe długi jest częściowo dobrą alternatywą dla sporu sądowego, ponieważ pozwala odzyskać zapłacony podatek VAT, niezależnie od zainicjowania przez wierzyciela sporu sądowego o zapłatę nieuregulowanej faktury. W sytuacji więc, gdy z różnych przyczyn wierzyciel nie może lub nie chce wszczynać sporu przed Sądem o zapłatę – bezkosztowo może odzyskać chociaż zapłacony podatek VAT w Urzędzie Skarbowym.

Przy czym trzeba pamiętać, że ulga na złe długi jest operacją wywołującą skutki na gruncie podatkowym. Jej zastosowanie nie zmienia wysokości długu dłużnika, który nadal pozostaje kwotą brutto. Wierzyciel może przed Sądem dochodzić kwoty brutto. W następstwie wygranego postępowania przed sądem i wyegzekwowania zapłaty trzeba będzie dokonać "powrotnego" zwiększenia obrotu oraz podatku należnego.

Tagi:

biznes finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo VAT

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom