Blog Prawo karne

Inwestycje proekologiczne : jak je sfinansować?

26 lipca 2017 / Kategoria: Źródła finansowania
ekspert ds. finansów przedsiębiorstw i OZE
Tomasz Swaczyna

Bardzo częstym dylematem w zakresie realizacji inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń jest wysokość nakładów związanych ich wdrożeniem. W 2016 r. oraz 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszone były konkursy (działanie 2.10), które umożliwiały dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z rozstrzygniętego w 2016 r. konkursu większość projektów, które uzyskały dofinansowanie dotyczyła inwestycji w instalację do produkcji energii z promieniowania słonecznego – fotowoltaiki.

Obecnie trwa nabór w dwóch konkursach RPO WZ, związanych z energetyką odnawialną oraz budową instalacji kogeneracyjnych (jednocześnie wytwarzających energię elektryczną i ciepło):

• Działanie 2.9. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi,

• Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.

W przypadku obu konkursów można ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych (dotyczy to pomocy de minimis) oraz do 60% wartości (w przypadku pomocy publicznej).

Z punktu widzenia inwestora, najważniejszymi informacjami w tym zakresie jest wartość potencjalnego dofinansowania i zakres inwestycji, który będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie. Poniżej postaram się syntetycznie udzielić odpowiedzi na te najważniejsze kwestie.

Działanie 2.9. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

W ramach działania 2.9. dotyczącego zastępowania konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, dofinansowanie obejmuje projekty mające na celu zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł.

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii. Moc instalowanych elektrowni/jednostek musi być porównywalna w stosunku do zamykanego źródła (+/- 20%), zaś preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek dla danego konkursu to:

• dla energii wodnej (do 5 MWe),

• dla energii wiatru (do 5 MWe),

• dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),

• dla energii geotermalnej (do 2 MWth),

• dla energii z biogazu (do 1 MWe),

• dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),

• dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),

dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe) dla energii z biomasy oraz (do 1 MWe) dla energii z biogazu.

W opisanym konkursie, kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjnych została przewidziana na kwotę 13 043 477,52 PLN.

Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Drugi z opisywanych konkursów (Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii), przewiduje dofinansowanie projektów związanych z:

• budową jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego);

• przebudową jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku tych projektów nie występują ograniczenia w wartości projektu aplikującego o dofinansowanie. Maksymalna moc planowanej instalacji kogeneracyjnej nie może przekraczać 1 MW mocy elektrycznej.

W opisanym konkursie, kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjnych została przewidziana na kwotę 31 485 959,28 PLN.

Nabór w obu konkursach trwa do końca sierpnia 2017 r., spodziewany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2018 r. Wprawdzie czasu na przygotowanie wniosków i przygotowania projektu zostało niewiele, ale należy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość zgłaszania projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co daje szansę na zdobycie dofinansowania inwestycjom, bez projektu czy pozwolenia na budowę.

 

Tagi:

biznes finanse inwestycje źródła finansowania

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom