Blog Prawo karne

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych jako źródło finansowania

23 sierpnia 2017 / Kategoria: Źródła finansowania
ekspert ds. finansów przedsiębiorstw i OZE
Tomasz Swaczyna

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej, na którą według programu na lata 2014-2020 planuje się przeznaczyć 82,5 mld euro. Nic zatem dziwnego, że to właśnie środki pochodzące z programów unijnych są jednymi z głównych źródeł służących do finansowania inwestycji w naszym kraju. Program unijny w perspektywie na lata 2014-2020 jest realizowany głównie na podstawie 6 krajowych programów operacyjnych z których największym (w ujęciu wartościowym) jest Program Infrastruktura i Środowisko, na którego realizację przeznaczone jest 27,4 mld euro – Program ten jest skoncentrowany na realizacji projektów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne [1]

Jak wynika z powyższego istotność środków unijnych w rozwoju kraju szczególnie pod względem infrastruktury i środowiska jest nieoceniona, jednakże przewiduje się, że wraz z zakończeniem w 2020 r. (aktualnie realizowanej perspektywy programowej) pula środków przeznaczonych dla naszego kraju ulegnie zmniejszeniu, a co za tym idzie uzyskanie finansowania na projekty z programów unijnych będzie coraz trudniejsze. W związku z tym należałoby znaleźć nowe źródła finansowania, które będą w stanie zastąpić fundusze europejskie.

Jeżeli chodzi o fundusze, które można przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę i środowisko, a temu będzie poświęcony artykuł, potencjalnym źródłem w zakresie finansowania może stać się Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Jest to międzynarodowa instytucja finansowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 r., a w jej skład wchodzi aktualnie 56 państw, w tym również Polska. Bank ten po pierwszym roku działalności otrzymał najwyższe ratingi (AAA) od trzech głównych agencji ratingowych (S&P, Moody’s, Fitch). Główne cele Banku wyznaczone po pierwszym roku działalności dotyczą następujących zagadnień tematycznych [2]:

Trwała infrastruktura – Promowanie zielonej infrastruktury oraz wspieranie państw w osiąganiu ich celów środowiskowych oraz rozwojowych w tym obszarze

Połączenia między krajowe – Prioretyzowanie infrastruktury przebiegającej poza granice kraju uwzględniając drogi, koleje, porty, przewody energetyczne oraz telekomunikację

Mobilizacja kapitału prywatnego – Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które będą katalizować kapitał prywatny we współpracy z innymi instytucjami międzynarodowymi, rządami oraz podmiotami prywatnymi.

Dodatkowo AIIB koncentruje swoje działania na sektorze energetycznym inwestując w projekty, które będą prowadziły do zwiększenia dostępu do czystej, bezpiecznej oraz stałej energii dla milionów ludzi w Azji. Ponadto Bank będzie wspierał państwa członkowskie w realizacji swoich zadań w ramach Porozumienia Paryskiego [3].

Zakres działań finansowych AIIB polski przedstawiciel banku, Radosław Pyffel w wywiadzie dla portalu Forsal.pl określił w następujący sposób – „Bank finansuje projekty logistyczne, transportowe, energetyczne, ekologiczne czy te związane z wodą - jak szlaki rzeczne czy dostawa wody pitnej. To przedsięwzięcia użyteczne społecznie. AIIB nie będzie inwestował np. w budowę fabryki, ale może uczestniczyć w budowie portu, lotniska, kolei, czy szeroko pojętej infrastruktury, zwłaszcza jeśli będzie miała ona charakter międzyregionalny, a najlepiej interkontynentalny, łączący regiony z różnych kontynentów.”

Aktualnie Bank od dnia rozpoczęcia działalności podjął się 17 projektów z czego większość z nich obejmowała sektor transportu i energetyki. Jednym z nich jest rozbudowa elektrowni wodnej znajdującej się na zaporze Tarbela na rzece Indus w Pakistanie – obecnie moc elektrowni wynosi 4 888MW. Bank udzielił wsparcia w postaci kredytu na $300 mln (co stanowi blisko 40% wartości inwestycji, kolejne 50% jest finansowane przez Bank Światowy). Kredyt został udzielony na 20 lat z 6 letnim okresem prolongaty przy oprocentowaniu ustalonym według średniej stopy LIBOR (z ostatnich 6 miesięcy) powiększonej o 1,15%. Szacuje się, że po realizacji projektu moc elektrowni będzie wynosić około 7 000 MW [4]. AIIB przeznaczy również $114 mln (36% inwestycji) na budowę 14.3 km drogi na terenie Gruzji. Będzie to dodatkowy odcinek łączący autostradę zachodnio-wschodnią z miastem portowym Batumi. Wsparcie będzie udzielone w formie 25 letniego kredytu z 14 letnim okresem prolongaty.

Działania Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych dzielą się na dwie podstawowe kategorie, mianowicie na operacje podstawowe finansowane z podstawowych funduszy Banku oraz na operacje finansowane z funduszu specjalnego.

Bank przeprowadza operacje poprzez następujące kanały:

Udzielanie, współfinansowanie lub uczestniczenie w kredytach bezpośrednich – Tyczy się kapitału, który w żaden sposób nie jest zabezpieczony przez rząd państwo członkowskiego.

Inwestowanie w kapitał instytucji bądź przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie – Może przyjmować różne formy, m.in. subskrypcji akcji, konwersja pożyczki w kapitał (nie więcej jak 30% udziałów).

Udzielanie gwarancji kredytowych w całości lub w częściach – tyczy się kapitału już w pewien sposób zabezpieczony przez rząd państwa będącego członkiem AIIB.

Dostarczanie wsparcia technicznego – polega m.in. na zapewnieniu usług konsultacyjnych i raportów służących ocenie projektu, a następnie zapewnieniu niezbędnego wyposażenia służącego do implementacji rekomendacji zawartych w raportach.

Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w ramach Funduszu Specjalnego – Polega na pokrywaniu kosztów przygotowania projektu, na które składają się m.in. studium wykonalności, ocena środowiskowa i socjalna, usługi doradcze, analizy prawne i finansowe oraz wsparcie w implementacji projektu.

Koszty udzielenia wsparcia liczone są według stóp LIBOR i zostały ujęte w poniższych tabelach.

 

1. Prowizje I spready stosowane do kredytów

2. Spread kredytowy

3. Prowizje I narzuty stosowane do gwarancji

4. Maturity Premium for Sovereign-backed Guarantees

 

Rozważając AIIB jako zastępcze źródło finansowania względem dotacji z UE trzeba mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do programów unijnych AIIB jest bankiem, tak więc jego wsparcie głównie opiera się na instrumentach dłużnych (pożyczkowych), a zatem nie są to bezzwrotne formy pomocy jak ma to miejsce w przypadku większości dotacji z EU. Należy jednak uwzględnić fakt, że w perspektywie po 2020 r. coraz mniej środków unijnych będzie trafiało do Polski, a zatem znacznie zmniejszy się możliwość pozyskiwania bezzwrotnego wsparcia, tak też instrumenty bankowe na preferencyjnych warunkach będą stanowiły główną alternatywę dla finansowania projektów – tym też zajmować się będzie AIIB.

 

Współautorem artykułu jest Kamil Dering – analityk biznesowy Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

 

 

[1] Fundusze Europejskie

[2] Aisian Infrastructure Investment Bank 

[3] Aisian Infrastructure Investment Bank 

[4] Aisian Infrastructure Investment Bank

Tagi:

dotacje finanse źródła finansowania

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom